Rectificatie Besluit tot wijzing van de bepalingen en toelichting behorende bij de Legger Watergangen en Bergingsgebieden Waterschap Rijn en IJssel 2012

BEKENDMAKING BESLUIT WIJZIGING VAN DE LEGGER:

OVERDRACHT ONDERHOUD KLEINE WATERGANGEN

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in de vergadering van 28 maart 2017 besloten de wijzigen in de legger Watergangen en Bergingsgebieden 2012 waarbij de onderhoudsplichtige van de aangewezen (kleine) watergangen verandert, definitief vast te stellen. Met deze wijziging zal het onderhoud van de aangewezen (kleine) watergangen, worden overgedragen aan de eigenaren van de gronden gelegen onder deze watergangen.

 

Wat is de legger

Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet voor het hele beheergebied een legger vastgesteld.

De legger is een register van kaarten, tabellen, bepalingen en toelichting waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van watergangen, bergingsgebieden en bijbehorende kaden en kunstwerken zijn vastgelegd.

In de legger wordt ook vermeld wie, waar en waarvoor, verantwoordelijk is voor het onderhoud. De juridische basis voor het wijzigen van de onderhoudsplichtige betreft de legger op basis van de Waterschapswet.

 

Vaststellen wijzigingen van de legger

Met het besluit tot wijziging van de legger wordt het onderhoud van de in de gewijzigde legger aangewezen kleine watergangen, overgedragen aan de eigenaren van de gronden gelegen onder deze watergangen. Voor deze wijziging, heeft het college van dijkgraaf en heemraden besloten de kaarten, tabellen en bepalingen en toelichting van de legger Watergangen en Bergingsgebieden 2012 aan te passen.

 

Reactienota

In de periode van 30 november 2016 tot en met 11 januari 2017 heeft het Ontwerp besluit tot het wijzigen van de legger ter inzage gelegen. In die periode zijn er zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn door het waterschap beoordeeld en van een reactie voorzien. Alle zienswijzen en de reactie van het waterschap daarop zijn opgenomen in de reactienota, die tevens door het college is vastgesteld. Na aanleiding van de ingediende zienswijzen is het besluit gedeeltelijk gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

Inzage

Het onderhavige besluit tot het wijzigen van de legger en de vaststelling van de reactienota- wordt zowel op papier als digitaal ter inzage gelegd gedurende de beroepstermijn (zie onder het kopje “Beroep”). De papieren versie ligt, tijdens kantooruren, ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, te Doetinchem. De digitale versie bestaat uit pdf-bestanden die toegankelijk zijn via de website van het Waterschap Rijn en IJssel (www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen). Het besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Beroep

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het onderhavige besluit kan beroep worden ingesteld. Beroep kan worden ingesteld door degene die een zienswijze hebben ingediend en degene die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Het beroep dient ingesteld te worden bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Het beroepschrift moet minimaal bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht, de gronden van beroep, handtekening, zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het genomen besluit niet op. Naast het indienen van een beroepschrift kunt u daarom ingeval van onverwijlde spoed een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, op het hiervoor genoemde adres.

Het verzoek moet de volgende inhoud hebben: naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, de gronden van het verzoek, de reden van spoedeisendheid, handtekening en een afschrift van het beroepschrift.

U kunt het beroep en een verzoek tot een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid). Kijk voor meer informatie hierover op de genoemde website.

Voor het indienen van een voorlopige voorziening en beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit kunt u contact opnemen met de afdeling Waterbeheer via telefoonnummer (0314) 369 369.

Zie voor stukken en meer informatie www.wrij.nl/overdracht_kleine_watergangen 

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;

besluit tot wijziging van de bepalingen en toelichting behorende bij de Legger Watergangen en Bergingsgebieden Waterschap Rijn en IJssel 2012.

 

Besluit tot wijziging

De bepalingen en toelichting behorende bij de Legger Watergangen en Bergingsgebieden Waterschap Rijn en IJssel 2012, worden als volgt gewijzigd:

 

 • I:

  Bij, bepalingen artikel 1 begripsomschrijvingen, wordt een nieuw begrip toegevoegd, luidende:

  r1. onderliggende eigenaar: kadastraal eigenaar van de ondergrond van het oppervlaktewaterlichaam;

 • II:

  Bij, onderhoudsplichtigen, wordt ten behoeve van het invoeren van een nieuw artikel, de titel van: Artikel 3. Onderhoudsplichtigen watergangen gewijzigd in, luidende:

  Artikel 3.1. Onderhoudsplichtigen watergangen

 • III:

  Bij, onderhoudsplichtigen, wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:

  Artikel 3.2. Onderhoudsplichtigen onderliggende eigenaar

  Als in de leggertabel de onderliggende eigenaar is aangewezen als onderhoudsplichtige dan heeft deze onderhoudsplicht louter betrekking op het gewoon onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam, voor dat gedeelte dat in zijn eigendom is.

 • IV:

  In de toelichting in de inleiding, 1.3 vaststellingsprocedure, komt in verband met wijzigingen in de wet- en regelgeving, de volgende tekst te vervallen:

  Op de vaststelling van de legger die is voorgeschreven in de Waterschapswet zijn de artikelen 73 en 74 van de Waterschapswet van toepassing, die handelen over de bekendmaking en inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de legger. In de Waterverordening voor Waterschap Rijn en IJssel is vastgelegd dat deze procedure ook van

  toepassing is op de vaststelling van de legger die de leggerplicht uit de Waterschapswet en de Waterwet combineert.

  De uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing op het besluit tot vaststellen van de legger. Dit houdt in dat de ontwerplegger (het voornemen voor vaststelling of wijziging van de legger) wordt vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap en gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd. De legger wordt zowel op papier als in digitale vorm ter inzage gelegd.

  De papieren versie ligt ter inzage op het kantoor van het waterschap. De digitale vorm van de legger bestaat uit pdf-bestanden die toegankelijk zijn via de website van het Waterschap Rijn en IJssel (www.wrij.nl). Na vaststelling blijft de legger zowel op papier bij het waterschap als op de website beschikbaar.

  De al of niet naar aanleiding van zienswijzen gewijzigde legger wordt vastgesteld in het algemeen bestuur van het waterschap. De bekendmaking van dit besluit wordt rechtmatig gepubliceerd. Tegen het besluit staat beroep open bij de rechtbank. Een beroep heeft geen opschortende werking, tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd.

  De legger is een statisch document. In werkelijkheid verandert er regelmatig wat aan de watergangen door het verlenen van watervergunningen aan derden of door het uitvoeren van projectplannen van het waterschap. Deze wijzigingen zullen door het waterschap door actualisering van de legger worden verwerkt.

 • V:

  In de toelichting onder 3. onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen, wordt de volgende tekst toegevoegd:

  De watergangen waarbij de onderhoudsplicht bij de onderliggende eigenaar ligt, betreffen watergangen waarvan:

  • -

   het eigendom van de ondergrond niet bij het waterschap berust en

  • -

   de maatgevende afvoer niet van overwegend belang is voor de aan- en afvoer van water en waterberging en

  • -

   waarvan het waterschap voornemens is deze in de toekomst niet meer als onderdeel van het watersysteem op te nemen in de legger.

 • Vooruitlopend op het voornemen van het waterschap om in de toekomst deze watergangen niet meer op de legger op te nemen is de onderhoudsplicht van deze watergangen bij de eigenaar van de ondergrond van de watergang neergelegd. Hiermee is het onderhoud overgedragen aan die partij die het nadat de watergang niet meer op de legger staat, ook zal moeten onderhouden uit hoofde als eigenaar. Het aanwijzen van de onderliggende eigenaar als onderhoudsplichtige betreft dan ook een tijdelijke aanwijzing.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel van 28 maart 2017,

drs. C. Roos

secretaris-directeur

drs. H.Th.M. Pieper

dijkgraaf

Naar boven