Ontwerp projectplan Waterwet "Optimalisatie Watersysteem Lichtenvoorde"

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornnemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project “Optimalisatie Watersysteem Lichtenvoorde" en het project uit te voeren in overeenstemming met dit plan. Het ontwerp projectplan Waterwet voorziet in het nemen van maatregelen om het oppervlaktewatersysteem in Lichtenvoorde voor de toekomst te optimaliseren.

Het ontwerp projectplan Waterwet “Optimalisatie Watersysteem Lichtenvoorde" en de bijlagen zijn te vinden op de websites:

http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie hebben belanghebbenden de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369. Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan.

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet “Optimalisatie Watersysteem Lichtenvoorde" kunt u terecht bij de projectleider mevrouw ing. D. Spanjers. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven