Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 3342Overige overheidsinformatieOntwerp Watervergunning Katoen Natie Logipark B.V.

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp watervergunning te verlenen voor de lozing van afvalwater, afkomstig van de op en overslag van kunststof granulaten binnen de inrichting aan de Savoyaardsweg in Hoek in een oppervlaktewaterlichaam.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 18 april 2017 tot en met 30 mei 2017 ter inzage bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1, 4538 AE in Terneuzen , elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunning. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.