Ontwerp projectplan Waterwet / GGOR ‘Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak’

Ontwerp projectplan Waterwet

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornnemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak’ te Vorden en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan. (In bijlage 1 bij deze bekendmaking is de ligging van het projectgebied aangegeven). Het ontwerp projectplan Waterwet voorziet in het nemen van maatregelen om het grondwater- en oppervlaktewaterpeil te verhogen, het landschap te herstellen en de droogte tegen te gaan. Dit draagt bij aan de klimaatrobuustheid van het gebied en geeft de natuur meer ruimte.

Ontwerp GGOR besluit

Het ontwerp projectplan bevat inrichtingsmaatregelen binnen het ontwerp-GGOR-gebied Lindese Laak – Hallerlaak. Op 14 februari 2012 heeft het college van dijkgraaf en heemraden het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) ‘Lindese Laak-Hallerlaak’ in ontwerp vastgesteld. Tevens is vastgesteld dat scenario P8 het ontwerp GGOR besluit wordt. Het GGOR maakt onderdeel uit van de uitvoering van het Waterbeheerplan en dient ervoor om de waterhuishouding zo goed mogelijk op de functies en doelen in het gebied af te stemmen. Om belanghebbenden de gelegenheid te geven het relevante gedeelte uit het ontwerp-GGOR Lindese Laak – Hallerlaak en het onderhavige projectplan integraal te beoordelen, kunnen nu het ontwerp GGOR en het ontwerp projectplan worden geraadpleegd. Nadat het definitieve projectplan is vastgesteld kan ook het GGOR Lindese Laak – Hallerlaak voor het relevante gedeelte binnen het projectgebied ‘’Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak’, definitief worden vastgesteld.

ProcedureHet ontwerp projectplan ‘Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak’ en het relevante gedeelte uit het ontwerp-GGOR Lindese Laak-Hallerlaak zijn te raadplegen op de websites: - http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie hebben belanghebbenden de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet.

Belanghebbenden en ingezetenen van het projectgebied kunnen gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie zienswijzen indienen tegen het GGOR ‘Lindese Laak-Hallerlaak’ voor zover het betreft het gedeelte binnen het projectgebied ‘Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak’.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan. Informatie

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet ‘Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak’ en/of het ontwerp GGOR-besluit ‘Lindese Laak-Hallerlaak’ kunt u terecht bij de projectleider de heer ing. C.A.T. Egging (telefoonnummer 0314-369646).

 

Naar boven