Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 3034Overige overheidsinformatie



Publicatie Wijziging Legger Waterkeringen Valkenisseweg Biggekerke

 

De Algemene Vergadering van het waterschap heeft op22 februari 2017 besloten om de legger waterkeringen 2012 partieel te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op de ligging van de beschermingszones A en B bij de Valkenisseweg te Biggekerke.

 

Uit onderzoek is gebleken dat bij Valkenisse een toekomstige versterking van de waterkering met minder ruimte toe kan dan de nu gereserveerde beschermingszone A. Het besluit ligt met ingang van 6 april 2017 gedurende 6 weken (tot 18 mei 2017), ter

inzage op de waterschapskantoren in Terneuzen en Middelburg en bij gemeente Veere. Het besluit met bijbehorende kaart is ook in te zien opde website van het waterschap en op www.officielebekendmakingen.nl.

 

Gedurende deze periode van 6 weken kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Middelburg, Kousteensedijk 2, 4331 JE Middelburg. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en tenminste het volgende bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt en een opgave van redenen waarom u zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Gelijktijdig met of tijdig na het indienen van beroep kunnen belanghebbenden, bij een spoedeisend belang, een gemotiveerd verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank.

 

(nr2017008075)