Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2017, 2768Overige overheidsinformatieHDSR – bekendmaking Vaststelling projectplan baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 28 maart 2017 op grond van de Waterwet het projectplan baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel heeft vastgesteld.

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel stroomt tussen Nieuwegein en Gouda over een lengte van circa 32 kilometer. De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel wordt om meerdere redenen gebaggerd, namelijk onderhoudsbaggerwerkzaamheden, het verwijderen van een 40 jaar oude sliblaag, het schoon overnemen van de watergang van Rijkswaterstaat en het creëren van extra diepte ten behoeve van het KWA stap 1 programma.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 12 januari 2017 tot 23 februari 2017. Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap geen zienswijzen ingediend.

 

Projectplan inzien

Het projectplan baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is digitaal te raadplegen via de website www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen, www.destichtserijnlanden.nl/ghij en op www.overheid.nl.

 

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan of een belanghebbende die kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd van € 168,-- voor een natuurlijk persoon en € 333,-- voor een rechtspersoon. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld kan daarnaast ook een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank. Daarvoor zijn opnieuw griffierechten verschuldigd.

Op vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend. De rechtbank zal het beroepschrift versneld behandelen.

 

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar baggerenghij@hdsr.nl of bellen (030) 634 59 12.

 

Houten, 31 maart 2017