Gedoogbesluit voor het realiseren van een loods de beschermingszone naast een A-watergang

 

Gedoogbesluit

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft een gedoogbesluit genomen. Dit gedoogbesluit heeft betrekking op het realiseren van een loods de beschermingszone naast een A-watergang. Het gedoogbesluit staat geregistreerd onder het volgende kenmerk: 469828.

Inzien

U kunt het gedoogbesluit gedurende zes weken inzien vanaf 10 maart 2017 op de volgende plaats:

Waterschapshuis Aa en Maas, Pettelaarpark 70, ’s-Hertogenbosch, elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

 

Het is mogelijk een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling Handhaving voor een mondelinge toelichting op het gedoogbesluit en de bijbehorende stukken. Hiertoe kunt u een afspraak maken met mevrouw L. van de Wiel via telefoonnummer 073 615 6648. U kunt, onder vermelding van het betreffende zaaknummer, via info@aaenmaas.nl ook een verzoek doen om het gedoogbesluit per e-mail te ontvangen.

 

Beroep

Binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die:

• Zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpvergunning;

• Redelijkerwijs niet verweten kunnen worden geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpvergunning.

 

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

 

Voorlopige voorziening

Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening te vragen. Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep te behandelen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te krijgen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Naar boven