Projectplan aanvoergemaal Den Doolhof Vorstenbosch vastgesteld

 

Inzagetermijn van 9 maart 2017 tot en met 20 april 2017

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Aa en Maas heeft op 6 maart 2017 het projectplan ‘Aanvoergemaal Den Doolhof (Vorstenbosch)’ vastgesteld. Met dit projectplan wordt de huidige waterinlaat vanuit de Leijgraaf in de Dinthersehoek Loop voor de toekomst gewaarborgd. Dit gebeurt door het plaatsen van een nieuw duurzaam aanvoergemaal op waterkracht. De locatie van gemaal Den Doolhof is nabij de Vorstenbosseweg te Vorstenbosch.

Maatregelen

De inrichtingsmaatregelen bestaan uit het plaatsen van een duurzaam aanvoergemaal Den Doolhof en verwijderen van bestaande inlaatstuw 211GB.

Niet eens met de beslissing?

Het ontwerp-projectplan heeft van 22 december 2016 tot en met 2 februari 2017 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De aanliggende grondeigenaren zijn hierover geïnformeerd.

Alleen voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en voor belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend staat beroep open. Voor belanghebbende die tijdig een zienswijze hebben ingediend geldt dat het beroep alleen betrekking kan hebben op onderdelen van het besluit waartegen de zienswijze zich heeft gericht en / of de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-projectplan.

Beroep kan worden ingesteld tot en met 20 april 2017.

Het beroepschrift wordt gericht aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift bevat tenminste:

- naam en adres indiener;

- dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

- de gronden van beroep (onderbouwing);

- uw handtekening.

 

Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Wij verzoeken belanghebbenden in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via:

http://loket.rechtspraak.nl/bestuur. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Uitvoering maatregelen

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” vragen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Ook in dit geval bent u griffierecht verschuldigd. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep te behandelen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

 

Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Wit u meer weten?

Gelijktijdig met de bekendmaking (publicatie) liggen de stukken ter inzage. De inzagetermijn eindigt met het einde van de beroepstermijn. U kunt het projectplan inzien op het waterschapshuis, Pettelaarpark 70 in ’s-Hertogenbosch. Het ligt ook ter inzage op het districtskantoor Beneden Aa, Dorpsstraat 18 te Loosbroek op werkdagen van 9.30 uur tot 16.00 uur. U vindt het besluit tevens op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met projectleider Patrick Oomens. Deze is bereikbaar op 073-6156825. U kunt ook contact opnemen met districtsmedewerker Tonny Steenbakkers op telefoonnummer 0413-225059.

’s-Hertogenbosch, 9 maart 2017

 

 

Naar boven