Start inspraak ontwerp-projectplan verbetering waterbeheersing Molenweg te Doorn

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat het ontwerp-projectplan ’verbetering waterbeheersing Molenweg te Doorn’ ter inzage ligt voor inspraak.

Langs de Molenweg in de gemeente Doorn is sprake van wateroverlast. Overtollig (regen)water kan niet voldoende worden afgevoerd. De reden is dat het stelsel van watergangen, dat van belang is voor de afvoer, niet voldoende functioneert. Het doel is om een stelsel van tertiaire watergang te verbreden, te herprofileren en op te schonen waardoor overtollig water onder vrij verval kan worden afgevoerd naar de Gooyerwetering.

Stukken inzien

U kunt het ontwerp-projectplan en de daarbij horende bijlagen inzien van 23 februari 2017 t/m 6 april 2017 bij:

- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten, elke werkdag van 9.00-17.00 uur, telefoon (030) 634 57 00;

- Ook kunt u kijken op www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen of http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/langbroekerwetering/ onder het kopje nieuws.

 

Inspraak

U kunt gedurende een periode van 6 weken, naar keuze schriftelijk of mondeling, uw zienswijze over het ontwerp-projectplan indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. U heeft hiervoor de tijd tot en met 6 april 2017. Voor de goede orde wijzen wij u er op dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van het plan daartegen ook geen beroep in kunt stellen (bij de rechtbank).

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.J. Koerhuis van de afdeling Waterbeheer, telefoonnummer (030) 634 58 37, koerhuis.aj@hdsr.nl 

   

Houten, 23 februari 2017

Naar boven