Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 1544

Gepubliceerd op 21 februari 2017 09:29
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Ontwerp-watervergunningen bouw Paviljoen ‘Plan Pier 7 Vlissingen

Het waterschap is voornemens 3 (tijdelijke) watervergunningen te verlenen voor de bouw van een paviljoen ‘plan Pier 7’ op het Badstrand te Vlissingen.

Deze ontwerp besluiten liggen vanaf 21 februari 2017 tot en met 4 april 2017 ter inzage

op de waterschapskantoren in Middelburg en Terneuzen, elke werkdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

De ontwerp besluiten liggen ook ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Vlissingen.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over deze ontwerp besluiten schriftelijk kenbaar maken. De zienswijzen moeten worden gericht aan het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen, postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

De zienswijzen dienen te zijn ondertekend en moeten tenminste het volgende bevatten:

 • 1.

  de naam van de indiener;

 • 1.

  de dagtekening;

 • 2.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het ontwerp besluit waarop de zienswijze betrekking heeft;

 • 3.

  een opgave van reden waarom men zich met het voorgenomen besluit niet kan verenigen.

Degenen die daarom in hun schriftelijke reactie hebben verzocht, worden door het dagelijks bestuur in de gelegenheid gesteld hun reactie mondeling toe te lichten. Het dagelijks bestuur brengt degenen die een schriftelijke reactie hebben ingediend op de hoogte van de wijze waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl