Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2017, 1401Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking Projectplan Kadeverbetering Zoute Poel Terherne

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten vast te stellen het

 

Projectplan Kadeverbetering Zoute Poel Terherne

Het project voorziet in het ophogen en stabiliseren van de waterkering ter plaatse van de Zoute Poel bij Terherne en het herprofileren van de hoofdwatergang naast de waterkering. De waterkering zal als gevolg daarvan enkele meters opschuiven in de richting van het open water.

 

Ter inzagelegging

Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 februari t/m 29 maart 2017 ter inzage. U kunt deze inzien door de aan deze elektronische bekendmaking toegevoegde bijlage(n) te raadplegen. Kijk hiervoor onder: ‘Externe bijlagen’.

 

Bezwaarschrift

Tijdens de periode van de ter inzagelegging kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Ook als u bezwaar heeft ingediend, mag het besluit worden uitgevoerd.

 

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u bellen met  dhr. J. de Winter en voor vragen over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening met het cluster Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân via telefoonnummer: 058 - 292 22222.