Tweede partiële herziening Algemene regels grondwater ter inzage

 

 

Inzagetermijn van 8 februari 2017 tot en met 21 maart 2017

Rectificatie:

Vanwege ontbrekende gegevens en bijlagen wordt deze bekendmaking opnieuw gepubliceerd.

 

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas maakt bekend dat vanaf 8 februari 2017 zes weken ter inzage liggen de volgende, nauw met elkaar samenhangende, besluiten:

 

Tweede partiële herziening Algemene regels grondwater

Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel voeren een gezamenlijk beleid voor beregenen uit grondwater. Op grond van dat beleid stellen de waterschappen regels aan de diepte waarop grondwater onttrokken mag worden. Deze regels zijn afgestemd op de geologische opbouw van de bodem. Nieuw actueel inzicht over de opbouw van de bodem geeft aanleiding om voor het gebied ‘Centrale Slenk’ de verwijzing naar de bodemlaag waaruit onttrokken mag worden aan te passen en de begrenzing van het gebied op enkele plaatsen te actualiseren.

 

Eerste partiële herziening Beleidsregel agrarische beregening uit grondwater bij schaarste

Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel voeren een gezamenlijk beleid voor beregenen uit grondwater. Onderdeel van dat beleid is het kunnen instellen van een onttrekkingsverbod voor grondwater indien de grondwaterstanden in het voorjaar te ver gezakt zijn. Het instellen van onttrekkingsverboden gebeurd per deelgebied. Uit ervaring is echter gebleken dat er bij zowel Waterschap Aa en Maas als Waterschap De Dommel behoefte is om twee deelgebieden in Oost-Brabant te splitsen, zodat een onttrekkingsverbod beter aansluit bij de streek en niet in onnodig grote gebieden een onttrekkingsverbod wordt afgekondigd. Het aantal deelgebieden in Brabant verandert daarbij van 8 naar 10 in totaal. Deze partiële herziening regelt de aanpassing van de deelgebieden. De regels voor het instellen van een onttrekkingsverbod veranderen verder niet.

 

Inzage en meer informatie?

De kaarten met betrekking tot maximale boordiepte ten behoeve van grondwateronttrekkingen (kaart 1b en 1c horende bij de algemene regels grondwater) kunt u online raadplegen.

 

http://dommel.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Ontwerp-partiele-herziening-algemene-regels-keur-en-beregeningsbeleid&profileName=Viewer

 

De bijbehorende besluiten kunt u downloaden aan de rechterzijde van de pagina.

 

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met G.L.J. de Jong (telnr.: 073 - 615 6810)

 

 

Naar boven