Projectplan Waterwet EVZ Baakse Beek - Centrum Vorden (gemeente Bronckhorst)

Inzagetermijn: datum 14 februari 2017 tot en met 27 maart 2017

 

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft de directeur op 30 november 2016 het projectplan voor het project ‘Ecologisch Verbindingszone Baakse Beek – Centrum Vorden’ (gemeente Bronckhorst), vastgesteld.

Het projectplan Waterwet voorziet – kort gezegd-  in een natuurlijker inrichting van de Baakse Beek door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en een vispassage en in versterking van het Gelders Natuur Netwerk (GNN; voorheen EHS-natuur). De beheer- en onderhoudssituatie wordt beter en overige functies profiteren.

De uit te voeren maatregelen staan op bijgevoegde tekeningen. Uitvoering van deze maatregelen leidt tot de volgende prestaties:

 

 • 1.

  1-2 km beekherstel

 • 2.

  circa 5 ha nieuwe natuur voor stapsteen (EVZ model Winde)

 • 3.

  1 vispassage bij stuw Horsterkamp

 • 4.

  5-10 ha aanleg nieuwe natuur in het kader van het Gelders Natuur Netwerk (GNN)

 • 5.

  vergroten water- en natuurbeleving.

 

Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:

http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

 

Op het ontwerp-projectplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het projectplan is ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

 

Beroep

Tegen dit projectplan kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

 • 1.

  belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

 • 2.

  belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het projectplan? Dan kunt u contact opnemen met de heer T. (Thijs) Willink, hij is bereikbaar onder telefoonnummer +31314369582 en via e-mail t.willink@wrij.nl.

Naar boven