Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2017, 129VerordeningenVerordening van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg houdende Kwijtscheldingsbeleid waterschapsbelastingen Waterschap Limburg

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg;

 

Gezien het voorstel van de beide DB's van Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei van 13 december 2016, AB-voorstel 2017, nummer 14, inzake 'Kwijtscheldingsbeleid waterschapsbelastingen Waterschap Limburg;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is beleid te bepalen betreffende kwijtschelding van waterschapsbelastingen;

 

Verder overwegende dat harmonisatie van beleid binnen het samenwerkingsverband BsGW wordt nagestreefd;

 

Gelet op het bepaalde in de Waterschapswet, de Invorderingswet, de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Limburg 2017, de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Limburg 2017 en de Verordening watersysteemheffing Waterschap Limburg 2017;

BESLUIT:  

 

  • 1.

    het kwijtscheldingsbeleid te handhaven zoals dat is toegepast door Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei, waarbij sprake is van volledige kwijtschelding en het hanteren van de 100% bijstandsnorm;

  • 2.

    het kwijtscheldingsbeleid van toepassing te laten zijn op de ingezetenenaanslag watersysteemheffing en op de zuiverings- / verontreinigingsheffing voor gebruikers van woningen;

  • 3.

    dit besluit in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na de dag van de bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017, zijn ingaande belastingjaar 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 2 januari 2017.

De secretaris-directeur,

drs. H. Mensink

De dijkgraaf,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck