Projectplan Waterwet ‘Optimalisatie Buurserbeek grens-Braambrug en Zoddebeek’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft op 19 december 2017 een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld voor het project ‘Optimalisatie Buurserbeek grens-Braambrug en Zoddebeek’ en besloten om het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan. Het projectplan voorziet in het treffen van maatregelen op een deel van de Buurserbeek (traject Duitse grens – Braambrug) en de Zoddebeek. Met deze maatregelen realiseert het waterschap een robuuster en beter beheersbaar watersysteem voor de Buurserbeek en Zoddebeek. Bij de Buurserbeek worden bestaande kades verhoogd, een vispassage wordt verbreed en aanzandingen worden verwijderd. De Zoddebeek wordt verdiept, er wordt een waterberging aangelegd en de bestaande cascades worden vernieuwd.

Na de bekendmaking van het ontwerp projectplan zijn twee zienswijzen ingediend. Dit heeft geleid tot een geringe aanpassing van het plan. Deze aanpassing bestaat uit het verplaatsen van een deel van de geplande kade langs de Buurserbeek nabij Beekweg 4aZ en 6aZ en een aanpassing van een cascade in de Zoddebeek bij de Ammeloeweg.

Het projectplan Waterwet ‘Optimalisatie Buurserbeek grens-Braambrug en Zoddebeek’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de website: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De stukken zijn ook als ‘externe bijlage’ te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.Tegen de vaststelling van het projectplan Waterwet ‘Optimalisatie Buurserbeek grens-Braambrug en Zoddebeek’ kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

 

  • 1.

    belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijziging van het projectplan ten opzichte van het ontwerp projectplan.

  • 2.

    belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het (de) ontwerpbesluit(en) geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Op het projectplan Waterwet ‘Optimalisatie Buurserbeek grens-Braambrug en Zoddebeek’ is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet ‘Optimalisatie Buurserbeek grens-Braambrug en Zoddebeek’ kunt u terecht bij de projectleider de heer ing. C.A.T. Egging (tel. 0314 – 369646).

Naar boven