Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2017, 11687VerordeningenVerordening tot vierde wijziging van de “Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014”

 

Het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland;

 

op voordracht van het dagelijks bestuur van 3 oktober 2017;

 

gelet op de artikelen 110, 113, 116, 122a 122b van de Waterschapswet;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de Verordening tot vierde wijziging van de “Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014”

 

Artikel I  

 

De Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014 wordt als volgt gewijzigd:

 

A Nieuw tarief 2018

 

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4 Tarief ingezetenen

Met inachtneming van het bepaalde hierover in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de wegenheffing voor de categorie ingezetenen € 41,45 per woonruimte.

 

B Nieuw tarief 2018

 

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6 Tarief ongebouwde onroerende zaken

Met inachtneming van het bepaalde hierover in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de heffing voor ongebouwde onroerende zaken € 11,80 per hectare.

 

C Nieuw tarief 2018

 

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8 Tarief natuurterreinen

Met inachtneming hierover van het bepaalde in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de heffing voor natuurterreinen € 0,49 per hectare.

 

D Nieuw tarief 2018

 

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10 Tarief gebouwde onroerende zaken

Met inachtneming hierover van het bepaalde in de Kostentoedelingsverordening, bedraagt het tarief van de heffing voor gebouwde onroerende zaken 0,01348 % van de heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 3, onderdeel c van deze verordening.

 

 

Artikel II  

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tot vierde wijziging van de “Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland van 24 november 2017 te Tiel.

de secretaris-directeur, ir. Z.C. Vonk

ir. R.W. Bleker, de dijkgraaf

Toelichting op de Verordening tot vierde wijziging van de “Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014”

 

A rtikel I

 

A, B, C, en D Nieuwe tarieven 2018

 

De Verordening tot vierde wijziging van de “Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014” bevat de nieuwe belastingtarieven voor het heffingsjaar 2018.

 

Artikel II

 

Dit onderdeel regelt de inwerkingtreding van het besluit en de datum van ingang van de heffing. Tevens wordt de verordening voorzien van een citeertitel.