Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2017, 11685VerordeningenVerordening tot vierde wijziging van de “Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2014”

 

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

 

op voordracht van het dagelijks bestuur van 3 oktober 2017;

 

gelet op de artikelen 110 en 113 van de Waterschapswet en hoofdstuk 7 van de Waterwet;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de Verordening tot vierde wijziging van de “Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2014”

 

Artikel I  

 

De Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2014 wordt als volgt gewijzigd:

 

A Nieuw tarief 2018

 

Artikel 21 komt als volgt te luiden:

Artikel 21 Tarief

Het tarief bedraagt € 53,74 per vervuilingseenheid.

 

B

 

In artikel 5 vervalt het vierde lid.

 

C

 

In artikel 5, zesde lid, wordt “het vijfde lid” vervangen door “het vierde lid”.

 

D

 

In artikel 5 vernummeren de leden 5 en 6 naar respectievelijk de leden 4 en 5.

 

E Aanpassing toelichting

 

De toelichting bij artikel 5, vierde lid, vervalt.

 

Artikel II  

 

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

  • 3.

    Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tot vierde wijziging van de “Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2014”.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland van 24 november 2017 te Tiel.

de secretaris-directeur, ir. Z.C. Vonk

de dijkgraaf, ir. R.W. Bleker

Toelichting op de Verordening tot vierde wijziging van de “Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2014”

 

Artikel I

 

A Nieuw tarief 2018

 

De wijziging behelst het nieuwe tarief voor het heffingsjaar 2018.

 

B, C en D

 

De wijziging betreft tevens de aanpassing van de Verordening verontreinigingsheffing op het onderdeel van het meeverhuizen van de aanslag. De wijziging heeft betrekking op het overgaan naar het systeem van afrekenen van aanslagen bij verhuizing in plaats van het systeem van meeverhuizen van de aanslagen, zoals dit tot nu gebruikelijk is geweest. Bij het afrekenen van de aanslag krijgt de belastingplichtige een vermindering van de voor het gehele jaar door hem betaalde belasting voor de periode die na verhuizing resteert. De belastingplichtige krijgt vervolgens een aanslag voor het nieuwe adres voor de resterende periode van het kalenderjaar. Dit sluit aan op de praktijk van de levering van gas, water en elektra. Deze systematiek geeft duidelijkheid voor de belastingplichtige, aangezien alle dienstverlenende partijen in het geval van een verhuizing afrekenen. Het doorvoeren van de voornoemde wijziging heeft tot gevolg dat de Verordening verontreinigingsheffing moet worden aangepast door het intrekken van het betreffende artikel inzake het meeverhuizen van aanslagen en het aanpassen van de daarbij behorende toelichting.

 

E Aanpassing toelichting

 

De toelichting is aangepast, als gevolg van deze wijziging van de Verordening verontreinigingsheffing.

 

Artikel II

 

Dit onderdeel regelt de inwerkingtreding van het besluit en de datum van ingang van de heffing. Tevens wordt de verordening voorzien van een citeertitel.