Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2017, 11684VerordeningenVerordening tot eerste wijziging van de “Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2017”

Het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland;

 

op voordracht van het dagelijks bestuur van 3 oktober 2017;

 

gelet op de artikelen 110, 113 en hoofdstuk XVIIb van de Waterschapswet en hoofdstuk 6.2 van het Waterschapsbesluit;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de “Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2017”

 

Artikel I  

 

De Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 

A Nieuw tarief 2018

 

Artikel 20 komt als volgt te luiden:

Artikel 20 Tarief

Het tarief bedraagt € 53,74 per vervuilingseenheid.

 

B

 

In artikel 4 vervalt het vierde lid.

 

C

 

In artikel 4, zesde lid, wordt “het vijfde lid” vervangen door “het vierde lid”.

 

D

 

In artikel 4 vernummeren de leden 5 en 6 naar respectievelijk de leden 4 en 5.

 

E Aanpassing toelichting

 

In de toelichting bij artikel 4, eerste lid, vervalt bij het tweede opsommingsteken in de tekst “en vierde”.

 

Artikel II  

 

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

  • 3.

    Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tot eerste wijziging van de “Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2017”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland van 24 november 2017 te Tiel.

de secretaris-directeur, ir. Z.C. Vonk

de dijkgraaf, ir. R.W. Bleker

Toelichting op de Verordening tot eerste wijziging van de “Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2017”

 

Artikel I

 

A Nieuw tarief 2018

 

De wijziging behelst het nieuwe tarief voor het heffingsjaar 2018.

 

B, C en D

 

De wijziging betreft tevens de aanpassing van de Verordening zuiveringsheffing op het onderdeel van het meeverhuizen van de aanslag. De wijziging heeft betrekking op het overgaan naar het systeem van afrekenen van aanslagen bij verhuizing in plaats van het systeem van meeverhuizen van de aanslagen, zoals dit tot nu gebruikelijk is geweest. Bij het afrekenen van de aanslag krijgt de belastingplichtige een vermindering van de voor het gehele jaar door hem betaalde belasting voor de periode die na verhuizing resteert. De belastingplichtige krijgt vervolgens een aanslag voor het nieuwe adres voor de resterende periode van het kalenderjaar. Dit sluit aan op de praktijk van de levering van gas, water en elektra. Deze systematiek geeft duidelijkheid voor de belastingplichtige, aangezien alle dienstverlenende partijen in het geval van een verhuizing afrekenen. Het doorvoeren van de voornoemde wijziging heeft tot gevolg dat de Verordening zuiveringsheffing moet worden aangepast door het intrekken van het betreffende artikel inzake het meeverhuizen van aanslagen en het aanpassen van de daarbij behorende toelichting.

 

E Aanpassing toelichting

 

De toelichting is aangepast, als gevolg van deze wijziging van de Verordening zuiveringsheffing.

 

Artikel II

 

Dit onderdeel regelt de inwerkingtreding van het besluit en de datum van ingang van de heffing. Tevens wordt de verordening voorzien van een citeertitel.