Bekendmaking projectplan Waterwet "Realisatie vispassage Doesburg"

Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 5 december jl. een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld voor de realisatie van een vispassage bij de stuw bij Doesburg.

De stuw in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel is nog een onneembare barrière voor optrekkende vissen vanuit de Gelderse IJssel. Met het vispasseerbaar maken van deze stuw wordt het gehele stroomgebied van de Oude IJssel, Aa-Strang en de Bielheimerbeek bereikbaar voor vissen vanuit de Gelderse IJssel. De vispassage wordt zodanig gerealiseerd dat de landbouwkundige en overige functies (zoals scheepvaart en doorstroming) optimaal in stand blijven zoals in de huidige situatie.

Het projectplan Waterwet is als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina.

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, tegen het besluit schriftelijk bezwaar instellen bij het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) te Doetinchem.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem.

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij Diederik Speksnijder, projectmanager Waterschap Rijn en IJssel, d.speksnijder@wrij.nl. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven