Bekendmaking projectplan Waterwet ‘Realiseren open waterverbinding vijver Coehoornsingel in Zutphen met de Berkel’

Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 21 november 2017 een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld voor het realiseren van een open waterverbinding van de vijver Coehoornsingel in Zutphen met de Berkel.

Het projectplan Waterwet betreft het aanpassen van de huidige duiker-verbinding van de vijver Coehoornsingel met de Berkel tot een open waterverbinding. Dit zal leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit en een vereenvoudiging van het onderhoud.

Het projectplan Waterwet is als ‘externe bijlage’ te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina.

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, tegen het besluit schriftelijk bezwaar instellen bij het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) te Doetinchem.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem.

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij Karel Hesselink, adviseur watersysteem bij Waterschap Rijn en IJssel, email: k.hesselink@wrij.nl. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven