Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 10816Overige overheidsinformatieOntwerp Watervergunning Tamoil Tankstation Zuidpoort in Terneuzen, documentnummer 2017042478

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp watervergunning te verlenen voor de lozing in een oppervlaktewaterwaterlichaam van afvalwater, afkomstig van een bodembeschermende voorziening waarop het afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen plaatsvindt.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 27 november 2017 tot en met 8 januari 2018 ter inzage:

 

  • -

    bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA in Middelburg, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

    Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunning. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

     

    Middelburg, 20 november 2017