Bekendmaking projectplan Waterwet "Aanbrengen onderwaterberm Ooyerhoekselaak in Zutphen"

Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 24 oktober jl. een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld voor het aanbrengen van een plasberm in de Ooyerhoekselaak in Zutphen.

Het plan betreft het creëren van een bredere en ondiepe oeverzone in de rechteroever van de vijver. Door de begroeiing met oeverplanten en waterplanten zal de waterkwaliteit naar verwachtring verbeteren. De oeverzone wordt als een onderwaterberm, ook wel plasberm genoemd, aangelegd. De plasberm zal het bergingsvolume en doorstroming van de vijver niet aantasten.

Het projectplan Waterwet is als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina.

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, tegen het besluit schriftelijk bezwaar instellen bij het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) te Doetinchem.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem.

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

Op dinsdag 28 november a.s. van 17.00 uur tot 19.00 uur zal tijdens een inloopbijeenkomst informatie worden verstrekt. De bijeenkomst worden georganiseerd in het gebouw van de gemeente, nabij de rotonde Canadasingel in Zutphen.

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij Karel Hesselink, adviseur watersysteem bij Waterschap Rijn en IJssel, e-mail k.hesselink@wrij.nl. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven