Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 10768VerordeningenWijziging verordening verontreinigingsheffing waterschap Scheldestromen 2015

 

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

 

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van woensdag 18 oktober 2017,

nr. 2017035314;

 

gelet op artikel 110 van de Waterschapswet en artikel 7.2, lid 2 van de Waterwet;

 

besluit:

 

I

De Verordening verontreinigingsheffing Scheldestromen als volgt te wijzigen:

-in artikel 21 wordt het tarief gewijzigd in: € 58,26.

 

II

Te bepalen dat:

-dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van de bekendmaking;

-de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018;

-de bij dit besluit gewijzigde bepaling van toepassing blijft op belastbare feiten die zich hebben voorgedaan voor de hiervoor genoemde datum van ingang van de heffing.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van donderdag 16 november 2017 van waterschap Scheldestromen.

 

dr. A.P.M.A. Vonck,

secretaris-directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

dijkgraaf