Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 10767VerordeningenWijziging verordening op de watersysteemheffing waterschap Scheldestromen 2015

 

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

 

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van woensdag 18 oktober 2017,

nr. 2017035314;

 

gelet op de artikelen 110 en 117 van de Waterschapswet;

 

besluit:

 

I

De Verordening watersysteemheffing Scheldestromen als volgt te wijzigen:

-in artikel 4 wordt het tarief gewijzigd in: € 105,22;

-in artikel 6 wordt het tarief gewijzigd in: € 77,76;

-in artikel 8 wordt het tarief gewijzigd in: € 7,69;

-in artikel 10 wordt het tarief gewijzigd in: 0,0583%.

 

II

Te bepalen dat:

-dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van de bekendmaking;

-de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018;

-de bij dit besluit gewijzigde bepalingen van toepassing blijven op belastbare feiten die zich

hebben voorgedaan voor de hiervoor genoemde datum van ingang van de heffing.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van donderdag 16 november 2017 van waterschap Scheldestromen.

 

dr. A.P.M.A. Vonck,

secretaris-directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

dijkgraaf