Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 10766VerordeningenWijziging legesverordening waterschap Scheldestromen 2016

 

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

 

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 18 oktober 2017, nr. 2017036166;

 

gelet op de artikelen 110, 113 en 115 van de Waterschapwet;

 

besluit:

 

De TARIEVENTABEL als bedoeld in artikel 4 van de Legesverordening Scheldestromen 2016 opnieuw vast te stellen, luidende als volgt:

 

Onderdeel I

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur:

1. voor minder dan 6 kopieën van schriftelijke stukken: € 0,00;

2. voor 6 tot 13 kopieën van schriftelijke stukken: € 4,50;

3. voor 14 of kopieën van schriftelijke stukken: € 0,35 per kopie.

Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.

Het tarief voor het verstrekken van een uittreksel van een document of samenvatting van de inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur bedraagt € 2,25 per pagina van het uittreksel of de samenvatting.

Onderdeel II

Vergunning-/ontheffingverlening gebaseerd op bescherming van het watersysteem- inclusief wegenbelang

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de Keur en/of Waterwet voor:

 

1.Categorie A € 115,00

-het aanleggen van dammen

-het graven of dempen van een waterloop

-het maken van opritten of uitwegen

-het aanbrengen van beplanting of hekwerk

-het leggen van zinkers, kabels en leidingen met een diameter kleiner of gelijk aan 0.5 m. over een lengte korter dan 500 m. gerekend binnen het gebied waarvoor het verbod geldt

-het aanbrengen van een stuwtje

-overige werken of handelingen niet specifiek genoemd in deze tabel

 

2.Categorie B € 230,00

-het leggen van zinkers, kabels en leidingen met een diameter groter dan 0.5 m. dan wel over een lengte langer dan 500 m. gerekend binnen het gebied waarvoor het verbod geldt

 

3.Categorie C € 460,00

-peilafwijkingen, onderbemaling, stuwen en overstorten

-profiel- en aswijziging van een waterkering, zonder reconstructie van de waterkering

 

4.Categorie D

aanleg, bouw en sloop van bouw- en kunstwerken in, op of nabij waterstaatswerken,

-indien de aanleg-/bouw-/sloopkosten minder dan € 4.500,00 bedragen € 115,00

-indien de aanleg-/bouw-/sloopkosten tussen de € 4.500,00 en de € 45.000,00 bedragen € 230,00

-indien de aanleg-/bouw-/sloopkosten tussen de € 45.000,00 en de € 225.000,00 bedragen € 460,00

-indien de aanleg-/bouw-/sloopkosten € 225.000,00 of meer bedragen € 550,00 + 1% van het meerdere boven € 225.000,00

 

Onder aanleg-, bouw- en sloopkosten wordt in deze tabel verstaan:

- de aannemingssom, exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, lid 1 van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk. De UAV ligt ter inzage op het Waterschapskantoor;

- voor zover de aannemingssom ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, of een raming van de aanlegkosten/sloopkosten (exclusief omzetbelasting). Het van toepassing zijnde normblad ligt ter inzage op het Waterschapskantoor.

- als het bouwen/aanleg/slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt onder bouw-/aanleg-/sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de bouw/aanleg/het slopen van het werk waarop de aanvraag betrekking heeft.

Als een watervergunning wordt gevraagd voor een bouw- of kunstwerk dat voor een deel in, op, of nabij een waterstaatwerk zal worden geplaatst en indien het bouw- of kunstwerk zonder watervergunning niet op de voorgenomen locatie kan worden gebouwd, worden voor de legesberekening de volledige aanleg-, bouw- of sloopkosten gehanteerd.

Als kan worden aangetoond dat de aanvraag watervergunning betrekking heeft op een gedeelte van een bouwwerk welke zonder al te veel moeite en blijvende schade is af te scheiden van het grotere geheel, worden voor de legesberekening de aanleg-, bouw- of sloopkosten voor dat deel gehanteerd.

 

5.Categorie E € 1.000,00

-uitbreidingsplannen waarbij het waterstaatkundig opnieuw in te richten gebied kleiner is dan 2.5 ha.

 

6.Categorie F € 2.000,00

-profiel- en aswijziging van een waterkering waarbij een reconstructie van de waterkering plaatsvindt

-uitbreidingsplannen waarbij het waterstaatkundig opnieuw in te richten gebied groter is dan 2.5 ha.

 

7.Overige bepalingen

1. De in 1. tot en met 6. vermelde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager medegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting die door of vanwege de ambtenaar belast met de heffing is vastgesteld.

2. Voor de toepassing van punt 7.1. wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Indien achteraf blijkt dat de werkelijke advieskosten lager zijn dan het op basis van de begroting bepaalde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

3. Indien binnen vier weken na het in behandeling nemen van een aanvraag deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 75% van de geheven leges verleend, met uitzondering van de in punt 7.1. bedoelde verhoging.

4. Indien op een later tijdstip dan bedoeld in punt 7.3. na het in behandeling nemen van een aanvraag deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, met uitzondering van de in punt 7.1.bedoelde verhoging.

5. Indien de gevraagde vergunning/ontheffing niet wordt verleend, wordt ambtshalve teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van 16 november 2017 van waterschap Scheldestromen.

dr. A.P.M.A. Vonck,

secretaris directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

dijkgraaf