Publicatie Ontwerp-Vergoedingsregeling ontvangen baggerspecie

Het dagelijks bestuur van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat het in zijn vergadering van 7 november 2017 de Ontwerp-Vergoedingsregeling ontvangen baggerspecie heeft vastgesteld.

De Ontwerp-Vergoedingsregeling ontvangen baggerspecie geeft aan welk beleid het waterschap hanteert voor nadeelcompensatie bij het ontvangen van baggerspecie bij baggerwerkzaamheden in het buitengebied door het waterschap. Op dit moment keert het waterschap geen vergoeding uit aan aanliggende eigenaren voor het ontvangen van baggerspecie. Met deze Vergoedingsregeling wordt in die lacune voorzien voor zover het gaat om het ontvangen van baggerspecie op agrarische gronden betreft ten gevolge van door het waterschap uitgevoerde baggerwerkzaamheden. We kennen een vergoeding toe wanneer sprake is van onevenredige schade bij de ontvangende aanliggende eigenaar/gebruiker.

Terinzagelegging

De Ontwerp Vergoedingsregeling ontvangen baggerspecie ligt ter inzage van 10 november tot en met 22 december 2017 . De Ontwerp-Vergoedingsregeling kunt u vinden in de bijlage.

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een zienswijze indienen. Zienswijzen kunnen worden ingediend gedurende de periode van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen moeten gestuurd worden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC te Doetinchem.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het dagelijks bestuur de beleidsregel definitief vast. Zodra de beleidsregel definitief vastgesteld wordt zal dit in het waterschapsblad bekend gemaakt worden.

 

Naar boven