Publicatie Ontwerp Nota waterbodem

Het dagelijks bestuur van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat het in zijn vergadering van 7 november 2017 de Ontwerp Nota waterbodem heeft vastgesteld.

De Ontwerp Nota waterbodem geeft aan welk beleid het waterschap hanteert voor de waterbodem. De Nota gaat in op de beleidsmatige rolopvatting, het meetprogramma, de opgave, de kosten en de ontvangstplicht voor aanliggende eigenaren.

Terinzagelegging

De ontwerp Nota waterbodem ligt ter inzage van 10 november tot en met 22 december 2017 . De Ontwerp Nota waterbodem kunt u vinden in de bijlage.

 Indienen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een zienswijze indienen. Zienswijzen kunnen worden ingediend gedurende de periode van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen moeten gestuurd worden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC te Doetinchem.

 Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het dagelijks bestuur de Nota definitief vast. Zodra de Nota waterbodem definitief vastgesteld wordt zal dit in het waterschapsblad bekend gemaakt worden.

 

[

Naar boven