Publicatie Ontwerp Beleidsregel Mestverwerking

Het dagelijks bestuur van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat het in zijn vergadering van 17 januari 2017 het Ontwerp Beleidsregel Mestverwerking heeft vastgesteld. De beleidsregel mestverwerking geeft aan welk beleid het waterschap hanteert bij het toetsen van vergunningsaanvragen:

 

 • 1.

  waterschap Rijn en IJssel past het afwegingskader uit het rapport ‘Achtergronddocument vergunningenbeleid voor lozingen van afvalwater uit mestverwerkingsinstallaties’ toe (zie bijlage) waarin het volgende is vastgelegd:

  • a.

   de best beschikbare techniek* voor het zuiveren van afvalwater van mestverwerkingsinstallaties (MVI’s);

  • b.

   de voorkeursvolgorde voor het lozen van afvalwater van MVI’s.

 • 2.

  waterschap Rijn en IJssel verbiedt lozingen van afvalwater van MVI’s op HEN- en SED-wateren.

 • 3.

  waterschap Rijn en IJssel past locatiespecifiek aanvullende eisen toe voor het zuurstofgehalte  en de temperatuur van afvalwater van MVI’s.

  

Terinzagelegging

De beleidsregel is met ingang van 8 november tot en met 20 december 2017 te raadplegen op de volgende websites:

http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

De stukken zijn ook als ‘externe bijlage’ te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

 

 

Indienen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een zienswijze indienen. Zienswijzen kunnen worden ingediend gedurende de periode van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen moeten gestuurd worden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC te Doetinchem.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het dagelijks bestuur de beleidsregel definitief vast. Zodra de beleidsregel definitief vastgesteld wordt zal dit in het waterschapsblad bekend gemaakt worden.

Naar boven