Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2017, 10173Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking peilbesluit Zwet- en Grote Blankaartpolder

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op het peilbesluit voor de vastgesteld.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft diverse wettelijke taken en opgaven op het gebied van waterkwantiteit en waterkwaliteit, zoals opgenomen in de Waterwet, de Waterverordening Rijnland en de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). Rijnland pakt deze opgaven zoveel mogelijk integraal op in een zogenaamd watergebiedsplan. Eén van deze opgaven is het herzien van peilbesluiten.

Het peilbesluit voor de Zwet- en Grote Blankaartpolder, onderdeel van watergebiedsplan Zoetermeer/Zoeterwoude ligt tegelijkertijd ter inzage met 7 andere peilbesluiten uit dit watergebiedsplan, waaronder de Grote Westeindse Polder, Westbroekpolder en Grote Polder. Ook het besluit om gebieden in o.a. de Zwet- en Grote Blankaartpolder toe te voegen aan kaart 7: gebieden waar hoogwatervoorzieningen zijn toegestaan ligt tegelijkertijd ter inzage. Deze kaart behoort bij uitvoeringsregel 17: Peilafwijking.

Het peilbesluit kan worden ingezien van 7 november 2017 tot en met 19 november 2017:

  • 1.

    op het kantoor van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden tijdens kantooruren;

  • 2.

    vanaf via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen tegen het peilbesluit. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit peilbesluit naar voren heeft gebracht. Een gemotiveerd beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Door het instellen van beroep wordt de werking van het peilbesluit niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het peilbesluit wel te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net

Leiden, 7 november 2017