Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 9935Overige overheidsinformatieWijzigingsbesluiten van de Verordening watersysteemheffing en de Verordening verontreinigingsheffing

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen maakt bekend dat de algemene vergadering op 24 november 2016 wijzigingsbesluiten van de Verordening watersysteemheffing en de Verordening verontreinigingsheffing heeft vastgesteld in verband met de voor 2017 geldende tarieven.

De Verordening Zuiveringsheffing is opnieuw vastgesteld in verband met redactionele wijzigingen, wijzingen in bijlage 1 behorende bij de Verordening zuiveringsheffing (voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening) en geldende tarief voor 2017.

De ‘Verordening zuiveringsheffing 2015’ van waterschap Scheldestromen, vastgesteld bij besluit van 5 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

De besluiten zijn te raadplegen via de website van het waterschap (www.scheldestromen.nl) en tevens als bijlage bij deze bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

De besluiten liggen tevens ter inzage bij de receptie van het waterschapskantoor te Middelburg van 08.00 tot 17.00 uur.