Bekendmaking projectplan Waterwet "Wateropgave Arnhem-Noord fase 2"

De directeur heeft op 28 november 2016, namens het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, het projectplan voor Wateropgave Arnhem-Noord Fase 2 vastgesteld.

Beroepstermijn: 9 december 2016 tot 21 januari 2017

Het waterschap werkt aan het watersysteem om overlast na hevige neerslag zoveel mogelijk te beperken. Als onderdeel van project ‘Wateropgave Arnhem-Noord Fase II’ voert het waterschap daarom op twee locaties in Arnhem werkzaamheden uit.

Locatie ‘Vosdijk’ (watergang LV24230012)

Bij hevige neerslag kan hier wateroverlast optreden, omdat het water onvoldoende weg kan stromen. Het waterschap vergroot daarom de afvoercapaciteit van de watergang.

Locatie ‘Oude Zevenaarseweg’ (LV24220079)

Op het traject tussen de voetgangersbrug en de Blankenweg, kan het waterschap het jaarlijkse maaionderhoud aan de watergang niet goed uitvoeren. De watergang groeit daardoor dicht met struiken/bomen, die de afvoercapaciteit belemmeren. Op het traject wordt daarom een pad voor onderhoudsmachines aangelegd.

Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:

http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, gedurende zes weken, tegen het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem (zie bovengenoemde beroepstermijn). Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgestelde projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het beroepschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank.

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Alle beroepsgronden dienen in het beroepschrift te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij ing. J.H.G. van der Meer. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven