Bekendmaking Ontwerp Nota Integraal Watertoezicht 2016

Op 22 november 2016 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel de Ontwerp Nota Integraal Watertoezicht 2016 vastgesteld.

De Ontwerp Nota Integraal Watertoezicht 2016

Het handhavingsbeleid was, door ingrijpende wijzigingen van wet- en regelgeving in de afgelopen jaren en door wijzigingen in beleid op landelijk niveau, verouderd. Door de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Zuiderzeeland, Vechtstromen en Rijn en IJssel is thans gezamenlijk een geactualiseerd handhavingsbeleid opgesteld.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbesluit inzien?

De Ontwerp Nota Integraal Watertoezicht 2016 ligt vanaf 5 december 2016, gedurende een periode van zes weken, ter inzage. U kunt de Ontwerp Nota inzien op de volgende locaties:

  • 1.

    Het hoofdkantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 te Doetinchem, tijdens kantooruren.

  • 2.

    De kantoren van de gemeenten, gelegen in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel.

De Ontwerp Nota is gedurende de inzage-termijn ook te raadplegen via de website van Waterschap Rijn en IJssel: http://www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen.

 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de heer H. Gerritsen, coördinator handhaving (0314-369752)

 

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze op de Ontwerp Nota indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. U kunt ook mondeling uw zienswijze naar voren brengen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer H. Gerritsen (0314-369752). Van uw zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 

Naar boven