Bekendmaking ontwerp besluit tot wijziging van de legger: overdracht onderhoud kleine watergangen waterschap Rijn en IJssel

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in de vergadering van 22 november 2016 besloten tot het wijzigen van de legger Watergangen en Bergingsgebieden.

Met deze wijziging zal het onderhoud van de aangegeven kleine watergangen, worden overgedragen aan de grondeigenaren van deze watergangen.

 

Wat is de legger

Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet voor het hele beheergebied een legger vastgesteld.

De legger is een register van kaarten, tabellen, bepalingen en toelichting waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van watergangen, bergingsgebieden en bijbehorende kaden en kunstwerken zijn vastgelegd.

In de legger wordt ook vermeld wie, waar en waarvoor, verantwoordelijk is voor het onderhoud. De juridische basis voor het wijzigen van de onderhoudsplichtige betreft de legger op basis van de Waterschapswet.

 

Voorgestelde wijziging van de legger

Met het ontwerp besluit tot wijziging van de legger wordt het onderhoud van de in de gewijzigde legger aangegeven kleine watergangen, overgedragen aan de grondeigenaren van deze watergangen.

Voor deze wijziging, heeft het college van dijkgraaf en heemraden besloten de kaarten, tabellen en bepalingen en toelichting van de legger Watergangen en Bergingsgebieden aan te passen.

 

Inzage

Het ontwerp besluit tot wijziging van de legger wordt zowel op papier als digitaal ter inzage gelegd van 30 november 2016 tot en met 11 januari 2017. De papieren versie ligt ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem.

De digitale versie bestaat uit pdf-bestanden die toegankelijk zijn via de website van het Waterschap Rijn en IJssel (www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen)

 

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp besluit tot wijziging van de legger, gedurende de periode van 30 november 2016 tot en met 11 januari 2017 schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Waterbeheer, telefoonnummer (0314) 369 369.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze

Het college van dijkgraaf en heemraden stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het college van dijkgraaf en heemraden hierop. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het college van dijkgraaf en heemraden de legger definitief vast. Zodra de legger definitief vastgesteld wordt zal dit in het Waterschapsblad bekend gemaakt worden.

 

Meer informatie

Op 14 december 2016 is er een inloopdag tussen 8.00 en 17.00 uur op het hoofdkantoor van het waterschap, aan de Liemersweg 2, 7006 GG in Doetinchem.

Tijdens de inloopdag is er gelegenheid om vragen te stellen.

 

Meer informatie over het project of over het indienen van een zienswijze vindt u op www.wrij.nl/overdracht_kleine_watergangen 

 

Heeft u nu al vragen of bent u verhinderd op 14 december? Neemt u dan contact op met de afdeling Waterbeheer via telefoonnummer (0314) 369 369.

Naar boven