Verleende Watervergunning voor vergroten van oppervlaktewater, het aanbrengen van een kadeconstructie en het plaatsen van een noodbrug, ter hoogte van Zuidelijke Wandelweg 41, 1079RK Amsterdam - AGV - W-16.02393

Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet. De vergunning heeft betrekking op het vergroten van oppervlaktewater, het aanbrengen van een kadeconstructie en het plaatsen van een noodbrug, ter hoogte van Zuidelijke Wandelweg 41, 1079RK Amsterdam. Casecode:

W-16.02393.

Inzien van de stukken

Vanaf 22 november 2016 kunt u de vergunning met bijbehorende stukken inzien via www.overheid.nl. (In de linker kolom onder “Externe bijlagen”). Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift krijgen. De verleende vergunning treft u als bijlage aan.

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking aan de aanvrager (die datum staat op de voorpagina van de verleende vergunning) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag van bekendmaking aan de aanvrager (die datum staat op de voorpagina van de verleende vergunning) is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

− de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;

− een dagtekening (datum) en handtekening;

− een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;

− de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx. Daarvoor hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer K. van Hees, van de afdeling Planadvies & Vergunningen van Waternet, telefoon 020 608 5389.

Amsterdam, 22 november 2016.

Naar boven