Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 9219

Gepubliceerd op 17 november 2016 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Vaststelling Nota Bodembeheer Landschapszone Nijmegen (Oosterhoutse plas en de Zandse plas) Waterschap Rivierenland

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft de Nota Bodembeheer Landschapszone Nijmegen (Oosterhoutse plas en de Zandse plas) vastgesteld. Daarbij is gelet op:

 

 • -

  artikel 45 van het Besluit bodemkwaliteit;

 • -

  de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010;

 • -

  afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Op de ontwerp-nota bodembeheer zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft de nota bodembeheer ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

 

Inhoud Nota Bodembeheer Landschapszone Nijmegen (Oosterhoutse plas en de Zandse plas) 

Het doel voor het gebied is het realiseren van waterberging met de juiste ecologische kwaliteit en diversiteit. Hiervoor worden twee van de drie plassen verondiept, namelijk de Oosterhoutse plas en de Zandse plas. De Lentse plas wordt niet verondiept, omdat deze is beoogd als zwemwater.

 

Oosterhoutse plas en Zandse plas 

De gemeente wil graag meerdere typen verondiepingsmateriaal (klasse B baggerspecie en klasse Industrie grond) toepassen in deze plassen dan binnen het generieke kader is toegestaan, omdat dit ten goede komt aan het doel. Conform de Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen is dit mogelijk, mits hiervoor gebiedsspecifiek beleid wordt opgesteld. Met een Nota Bodembeheer wordt het gebiedsspecifieke beleid voor de Oosterhoutse plas en de Zandse plas onderbouwd en vastgelegd. De ontwerp-nota bevat een inrichtingsplan ter onderbouwing, geeft de uiteindelijke inrichting en het doel (inclusief monitoring na voltooien van de civieltechnische werkzaamheden) per plas weer.

 

Voor de inhoud van de nota bodembeheer met bijbehorende documenten verwijzen wij u naar de stukken die ter inzage liggen (zie hieronder).

 

Nota bodembeheer met bijlagen ter inzage

De nota bodembeheer met bijbehorende documenten liggen van vrijdag 18 november tot en met  donderdag 29 december 2016 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel.

 

Alle documenten zijn tevens als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen.

 

Beroep

Tegen deze nota bodembeheer kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

 • -

  belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

 • -

  belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

 

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan , indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).  

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de nota bodembeheer? Dan kunt u contact opnemen met de heer Krikke, van de afdeling Vergunningen, bereikbaar onder telefoonnummer 06-53744681 of email-adres A.Krikke@wsrl.nl.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl