Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2016, 9193BeleidsregelsBekendmaking Errata op Tweede partiële herziening Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

 

Inzagetermijn: van 18 november tot en met 29 december 2016.

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat vanaf 18 november 2016 zes weken ter inzage liggen de volgende, nauw met elkaar samenhangende, besluiten:

Errata op Partiële herziening Algemene Regels 2016

In de keur staan algemeen geformuleerde geboden en verboden. Door middel van een sterk uitgebreid stelsel van algemene regels krijgen burgers het juist gemakkelijker. U hoeft nu voor minder activiteiten rondom waterstaatswerken een vergunning aan te vragen. In veel gevallen zijn activiteiten in en rondom kleine waterlopen of dijken helemaal vrijgesteld van regels. Op 25 juli 2016 is een partiële herziening van de Algemene regels in werking getreden. Gebleken is dat in het besluit horende bij deze herziening een tweetal voorgenomen aanpassingen abusievelijk niet is opgenomen. In het besluit van 11 oktober 2016 heeft het dagelijks bestuur deze wijzigingen met terugwerkende kracht vanaf 25 juli 2016 vastgesteld. Het betreft slechts het herstellen van omissies die geen beleidswijziging inhouden.

Errata op Partiële herziening Beleidsregels 2016

Op 25 juli 2016 is een partiële herziening van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater in werking getreden. Gebleken is dat in het besluit horende bij deze herziening een zevental voorgenomen aanpassingen abusievelijk niet is opgenomen. In het besluit van 11 oktober 2016 heeft het dagelijks bestuur deze wijzigingen met terugwerkende kracht vanaf 25 juli 2016 vastgesteld. Het betreft slechts het herstellen van omissies die geen beleidswijziging inhouden.

Inzage en meer informatie?

De stukken die ter inzage liggen kunt u downloaden (rechterzijde pagina).

Tegen de besluiten is geen bezwaar of beroep mogelijk.

De besluiten treden met terugwerkende kracht in werking op 25 juli 2016.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met waterschap Brabantse Delta, (076) 564 10 00.

 

 

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta;

overwegende dat het dagelijks bestuur op 19 juli 2016 de ‘Tweede partiële herziening Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater’ heeft vastgesteld welke op 25 juli 2016 in werking is getreden;

gezien het feit dat na de inwerkingtreding van de wijziging van de ‘Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater’ op 25 juli 2016 is geconstateerd dat een aantal tekstuele aanpassingen niet zijn verwerkt in dit besluit;

gezien het feit dat deze omissies ook voor de besluiten van de dagelijks besturen van waterschap De Dommel en waterschap Aa en Maas gelden en het herstellen van deze omissies gelijktijdig bij deze waterschappen plaatsvindt;

gelet op onder andere de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht, de Verordening Water Noord-Brabant, en de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;

B E S L U I T :

  • 1.

    in de ‘Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater’ de wijzigingen door te voeren zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit;

  • 2.

    dit besluit wordt aangehaald als “Errata op Tweede partiële herziening Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater”;

  • 3.

    dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 25 juli 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 18 oktober 2016,

De dijkgraaf

 

De secretaris-directeur

 

 

 

Mw ir. ing. C.P.M. Moonen

 

ir. H.T.C. van Stokkom

Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

nr.

vindplaats

aanpassing

reden

4.5

3.4.1 lid 1 Toetsingscriteria Oppervlaktewater

lichamen

Criterium aanpassen van:

‘Werken in of op a-wateren worden niet toegestaan, tenzij een zwaarwegend (maatschappelijk) belang bestaat en geen probleem voor de doorstroming en benodigde bergingscapaciteit ontstaat. Uitzondering hierop zijn bomen en andere oeverbeplanting op een stuk (flauw) talud dat buiten het natte profiel valt en die het onderhoud niet hinderen.’

Naar:

‘Werken in of op a-wateren worden niet toegestaan, tenzij een zwaarwegend (maatschappelijk) belang bestaat en geen probleem voor de doorstroming en benodigde bergingscapaciteit ontstaat. Uitzondering hierop zijn bomen, andere oeverbeplanting en andere eenvoudig te verwijderen werken op een (flauw) talud dat buiten het natte profiel valt en die het onderhoud niet hinderen.’

Omissies hersteld. Gedeelte van zin aangepast.

4.7

3.4.2 lid 1

Toetsingscriteria Beschermingszone

Criterium aanpassen van:

‘Indien objecten gelijk met, onder of boven het maaiveld worden aangebracht en die geen belemmeringen met zich meebrengen voor het huidige en toekomstige onderhoud (zoals bijvoorbeeld verharding, bestrating, steiger, veegvuiluitdraaiplaatsen of overhangende takken), kan een watervergunning aan beide zijden worden verleend zolang de stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft en de taluds niet uitspoelen of inzakken bij belasting door onderhoudsmachines.’

Naar:

‘Indien objecten gelijk met, onder of boven het maaiveld worden aangebracht en die geen belemmeringen met zich meebrengen voor het huidige en toekomstige onderhoud (zoals bijvoorbeeld bestrating, steiger, veegvuiluitdraaiplaatsen of overhangende takken), kan een watervergunning aan beide zijden worden verleend zolang de stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft en de taluds niet uitspoelen of inzakken bij belasting door onderhoudsmachines.’

Omissie hersteld. Verwijdering 1 woord ten onrechte niet doorgevoerd.

4.8

3.4.2 lid 2 Toetsingscriteria Beschermingszone

Criterium aanpassen van:

‘Paalvormige objecten in de beschermingszone kunnen worden toegestaan indien het objecten betreft die op een onderlinge afstand staan van bij voorkeur 10 meter hart op hart en waar onderhoudsmachines onderdoor en voor- of achterlangs kunnen rijden.’

Naar:

‘Paalvormige objecten in de beschermingszone kunnen worden toegestaan indien het objecten betreft die redelijkerwijs niet gelijk met of onder maaiveld kunnen worden aangebracht, en op een onderlinge afstand staan van bij voorkeur 10 meter hart op hart en waar onderhoudsmachines onderdoor en voor- of achterlangs kunnen rijden.’

Omissie hersteld. Zinsnede toegevoegd.

4.9

3.4.2 lid 3

Toetsingscriteria Beschermingszone

Toetsingscriterium voor eenvoudig verplaatsbare objecten luidt:

‘Eenvoudig verplaatsbare objecten binnen de beschermingszone van het oppervlaktewaterlichaam worden toegestaan indien:

a.deze op een zodanige wijze geplaatst wordt dat deze het uitvoeren van het gewoon onderhoud, inspectie en de doorgang niet belemmert, en;

b.de vergunninghouder op aanzeggen van het bestuur en op kosten van de vergunninghouder het object ten behoeve van noodzakelijke waterstaatkundige werkzaamheden verwijdert.’

Aanpassen naar:

‘Eenvoudig verplaatsbare objecten binnen de beschermingszone die alleen noodzakelijk is voor het uitvoeren van buitengewoon onderhoud zoals vastgelegd op de legger kunnen worden toegestaan indien:

a.deze op een zodanige wijze geplaatst wordt dat deze het uitvoeren van het gewoon onderhoud, inspectie en de doorgang niet belemmert, en;

b.de vergunninghouder op aanzeggen van het bestuur en op kosten van de vergunninghouder het object ten behoeve van noodzakelijke waterstaatkundige werkzaamheden verwijdert.’

Omissie hersteld.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen

nr.

vindplaats

aanpassing

reden

5.4.1

5.3.5 Waterschapseigendom

Volgende motivering toevoegen:

Voor de beantwoording van de vraag of in een voorkomend geval vergunning kan worden verleend geldt –in zijn algemeenheid– dat gekeken wordt in hoeverre de activiteit verenigbaar is met het belang van een goede waterhuishouding, daaronder mede begrepen doelmatig beheer en onderhoud. Voor een goede uitoefening van zijn publieke taken heeft het waterschap gronden in eigendom verworven. Op die manier kunnen beheer en onderhoud, beekherstel en herprofilering optimaal worden uitgevoerd. Daarmee is dit eigendomsrecht een mede door de Keur te beschermen belang. In de gevallen waarin de werken op waterschapseigendom zullen worden aangebracht, geldt dan ook dat een vergunningaanvraag daartoe per definitie wordt afgewezen, tenzij daarvoor privaatrechtelijke toestemming is verkregen. Te denken valt hierbij aan het afsluiten van een gebruiksovereenkomst, het vestigen van een zakelijk recht, dan wel verkoop van de grond.

Omissie hersteld. Dit gedeelte van de motivering was niet opgenomen.

5.5

5.4.1.1 Toetsingscriteria a-water

Tweede opsommingsteken wijzigen van:

‘Bij een watergang met een vastgestelde ecologische functie wordt altijd uitgegaan van de aanleg van een brug. Alleen als een brug redelijkerwijs niet mogelijk of ecologisch noodzakelijk is, kan gemotiveerd een duiker worden toegestaan. Extra kosten zijn hier geen doorslaggevend argument;’

Naar:

‘Bij een watergang met een vastgestelde ecologische functie wordt altijd uitgegaan van de aanleg van een brug. Alleen als een brug redelijkerwijs niet mogelijk of ecologisch niet noodzakelijk is, kan gemotiveerd een duiker worden toegestaan. Extra kosten zijn hier geen doorslaggevend argument;’

Omissie hersteld.

Beleidsregel 11 Steigers, vlonders, boothellingen en overhangende bouwwerken

nr.

vindplaats

aanpassing

reden

11.8

11.4.3 lid 1 Vaarwegen

Toetsingscriterium luidt:

‘Aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam kan een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk met de functie aanlegplaats worden aangelegd, en’

Aanpassen naar:

‘Aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam kan een steiger, vlonder, boothellingen of overhangend bouwwerk met de functie aanlegplaats worden aangelegd, en’

Omissie hersteld.