Ontwerp watervergunning voor het onttrekken en lozen van bronneringswater voor de aanleg van een warmteleiding van Eneco tussen het 5 Meiplein en het Anne Frankplein in Utrecht (HDSR3207)

Het waterschap is van plan een vergunning te verlenen om voor het onttrekken en lozen van bronneringswater voor de aanleg van een warmteleiding van Eneco tussen het 5 Meiplein en het Anne Frankplein in Utrecht, kadastrale gemeente Utrecht, sectie R nummers 1157 en 678 en sectie S nummer 2355:

  • .

    gedurende 44 weken maximaal 110 m3 per uur, 2.640 m3 per etmaal en 285.000 m3 grondwater in totaal te onttrekken op basis van artikel 3.10 van de Keur.

  • .

    gedurende 44 weken maximaal 110 m3 grondwater per uur te brengen in een watergang, op basis van artikel 3.9 van de Keur.

  • .

    een tijdelijke lozingsconstructie aan te leggen in het oppervlaktewaterlichaam PN01414 op basis van artikel 3.3, lid 1 van de Keur.

 

Ter inzage

U kunt de ontwerpvergunning en bijbehorende stukken inzien van 4 november 2016 tot en met 15 december 2016 bij:

- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur;

- Gemeente Utrecht, Stadsplateau 1 te Utrecht, elke werkdag van 9.00 -17.00 uur, telefoon (030) 28 46 00, (alleen op aanvraag) bij het informatiecentrum Gemeente Utrecht.

 

Zienswijze

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum uw zienswijze indienen. Voor meer informatie en het indienen van een zienswijze kijkt u op onze website: http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/zienswijze/.

 

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

    

 

Houten, 4 november 2016

Naar boven