Bekendmaking vaststelling Ontwerp projectplan EVZ Rillaersebaan te Riel

De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat dagelijks bestuur in haar vergadering van 18 oktober 2016 heeft vastgesteld: Ontwerp projectplan EVZ Rillaersebaan te Riel.

 

Achtergrond

Waterschap Brabantse Delta is voornemens om het traject van de Oude Leij vanaf de Rillaerse Baan tot aan het Bels Lijntje als een natte ecologische verbindingszone (EVZ) te herinrichten met een natuurlijke loop, een natuurlijker oeverprofiel en het oplossen van een barrière voor de vismigratie. Het plangebied ligt op de grens van Tilburg (gemeente Tilburg) en Riel (Gemeente Goirle).

 

Dit projectplan betreft het traject tussen het deeltraject tussen de Rillaerse Baan en het Bels Lijntje (circa 500 meter langs de beek). De inrichting van de Oude Leij vormt een belangrijke natte ecologische migratieroute voor dieren en planten. De inrichting van de EVZ langs de Oude Leij bestaat uit het inrichtingsmodel ‘Nat Kralensnoer’. Het model Nat Kralensnoer verbindt gebieden waarin soorten (amfibieën, kleine zoogdieren, vissen, dagvlinders en libellen) leven die natte en

vochtige omstandigheden nodig hebben. De beek wordt bovendien vispasseerbaar gemaakt.

 

De geplande werkzaamheden versterken de ecologische kwaliteit van de Oude Leij en bieden langs de beek ruimte voor een aantal doelsoorten. Doelsoorten zijn de meest kritische soorten, waarvoor inrichting minimaal moet voldoen; andere minder kritische soorten ‘liften mee’.

 

Ontwerp leggerwijziging

In een legger legt het waterschap vast aan welke eisen (ligging, vorm, afmetingen en constructie) waterstaatswerken moeten voldoen. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de keur en de Waterwet ter plaatse gelden. De voorgenomen wijzigingen in de legger zijn opgenomen in paragraaf 1.9 tabel 8 van het ontwerp projectplan EVZ Rillaersebaan.

 

Ter inzagelegging

Het ontwerp projectplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 27 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. Verder is het ontwerp projectplan gedurende dezelfde periode te lezen op en te downloaden van de website van het waterschap. Wilt u een toelichting op de stukken, dan kunt u een afspraak maken.

 

Indienen zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van ter inzagelegging schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

 • -

  schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: waterschap Brabantse Delta, de heer P.A.M. Janssen, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Een schriftelijke zienswijze dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  de naam van het ontwerp projectplan waartegen de zienswijze zich richt;

 • 4.

  een opgave van de redenen waarop men zich met het ontwerp projectplan niet kan verenigen.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw ingediende zienswijze. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekend gemaakt als u hierom vraagt.

 

 • -

  voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 076 564 14 93. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het waterschap stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het waterschap hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het waterschap het projectplan definitief vast. Dit wordt apart bekend gemaakt.

 

Inloopavond

Op woensdag 16 november 2016 organiseert het waterschap een informatieavond bij de Commanderie, Rielseweg 861, 5032 SB Tilburg. Tussen 19.30 uur en 21.30 uur bent u van harte welkom om het ontwerp projectplan in te zien en kunt u vragen stellen.

 

Crisis- en herstelwet

Op de besluitvorming tot vaststelling van het definitieve projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat het instellen van pro-forma beroep (het later indienen van de beroepsgronden) tegen het definitieve projectplan niet mogelijk is.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P.A.M. Janssen onder telefoonnummer: 076 564 14 93.

  

Namens het dagelijks bestuur,

De secretaris-directeur

  

ir. H.T.C. van Stokkom

  

Breda, 25 oktober 2016

Naar boven