Rectificatie Terinzagelegging ontwerp ‘Legesverordening waterschap Rijn en IJssel 2016

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 27 september 2016 vastgesteld het ontwerp van de ‘Legesverordening waterschap Rijn en IJssel 2016’. 

 

Tot en met maandag 5 december 2016 kunt u een zienswijze indienen. 

 

Toelichting

De verordening biedt een bestuursrechtelijke grondslag voor het verhaal van de kosten die het waterschap moet maken ten behoeve van projecten van andere overheden. 

 

Inzage

Gedurende de inzagetermijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren: 

 

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

 

  • Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

  • Mondeling. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw mr. A.M. Theunissen, telefoon 0314-369369, email: a.theunissen@wrij.nl .

Uw schriftelijke zienswijze moet ten minste bevatten uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft. Als u dit wenst, kunt u aangeven dat uw zienswijze in de verdere procedure wordt geanonimiseerd.

 

Inlichtingen

Voor verdere informatie over de ontwerpverordening kunt u contact opnemen met de hierboven vermelde contactpersoon.”

Naar boven