Verleende watervergunningen

Periode: 1 tot en met 30 september 2016

 

Watervergunning voor: het herinrichten van natuurgebied de Zumpe, waarbij diverse watergangen worden gedempt.

Locatie: Vijverlaan Doetinchem

Zaaknummer: WRIJVERG-2-53175

Datum bekendmaking besluit: 12 september 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een stalen damwand

Locatie: watergang de Berkel door Borculo, Markstraat Borculo

Zaaknummer: WRIJVERG-2-55215

Datum bekendmaking besluit: 13 september 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van 4 peilbuizen

Locatie: waerkering aan de IJsseldijk te Westervoort

Zaaknummer: WRIJVERG-2-56199

Datum bekendmaking besluit: 21 september 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een trekpontje met de daarbij behorende voorzieningen

Locatie: watergang de Berkel, Huttendijk Rekken

Zaaknummer: WRIJVERG-2-55219

Datum bekendmaking besluit: 22 september 2016

 

Watervergunning voor: verwijderen en aanleggen van fietspaden

Locatie: Liemersweg en Energieweg Doetinchem

Zaaknummer: WRIJVERG-2-56592

Datum bekendmaking besluit: 26 september 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van middenspanningskabels middels gestuurde boring

Locatie: dijkvak de Mars, Noorderhaven Zutphen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-54223

Datum bekendmaking besluit: 29 september 2016

 

Watervergunning voor: het slopen van een pand

Locatie: Hoofdstraat 36 Tolkamer

Zaaknummer: WRIJVERG-2-55893

Datum bekendmaking besluit: 29 september 2016

 

Watervergunning voor: aanleggen diverse voorzieningen

Locatie: nieuw bedrijventerrein nabij Driegaardensestraat en Seingraafweg in Duiven

Zaaknummer: WRIJVERG-2-53482

Datum bekendmaking besluit: 30 september 2016

 

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

 

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven