Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2016, 8326Overige overheidsinformatieVaststelling projectplan verbetering waterbeheersing Kolland

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 11 oktober 2016 het projectplan ‘verbetering waterbeheersing Kolland’ hebben vastgesteld.

Het waterschap is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het projectplan vastgesteld voor de verbetering van de waterbeheersing landgoed Kolland.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 27 mei 2016 tot 9 juli 2016. Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap vijf zienswijzen ingediend.

Projectplan inzien 

Het projectplan ‘verbetering waterbeheersing Kolland’ is digitaal te raadplegen via de website www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen of http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/langbroekerwetering/ 

Beroep na vaststelling 

Een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan of een belanghebbende die kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht .

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd van € 168,-- voor een natuurlijk persoon en € 334,-- voor een rechtspersoon. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld kan daarnaast ook een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank. Daarvoor zijn apart griffierechten verschuldigd.

Op vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend. De rechtbank zal het beroepschrift versneld behandelen.

Inwerkingtreding 

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

Meer informatie 

Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met de heer A.J. Koerhuis van de afdeling Watersysteembeheer, bereikbaar op telefoonnummer (030) 6345837, e-mail koerhuis.aj@hdsr.nl en/of post@hdsr.nl.

 

Houten, 17 oktober 2016