Bekendmaking projectplan Waterwet “EVZ Baakse Beek; traject Batsdijk – Kunnerij” (gemeenten Oost-Gelre en Berkelland)

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel is op 5 september 2016 het Projectplan Waterwet “EVZ Baakse Beek; traject Batsdijk – Kunnerij” (gemeenten Oost-Gelre en Berkelland) vastgesteld.

 

Beroepstermijn: 8 oktober 2016 tot en met 19 november 2016.

Inhoud projectplan

Het projectplan Waterwet “EVZ Baakse Beek; traject Batsdijk – Kunnerij” beoogt, kort samengevat, een meer natuurlijke inrichting van de Baakse Beek, door aanleg van natuurvriendelijke oevers en versterking van het Gelders Natuur Netwerk (GNN, voorheen EHS-natuur). Ook verbetert de beheer- en onderhoudssituatie evenals overige functies.

De uit te voeren maatregelen zijn weergegeven op de tekeningen die u digitaal kunt inzien door middel van de koppeling die links op deze pagina staat onder 'externe bijlagen'.

Uitvoering van deze maatregelen leidt tot realisatie van de volgende prestaties:

 • 1.

  Nieuwe natuur als onderdeel van het GNN en optimalisatie van het waterbeheer

De Baakse Beek wordt ingericht overeenkomstig de ecologische en waterstaatskundige doelstellingen. Natuurgebieden in Gelderland worden zo met elkaar verbonden (natuurnetwerken). De waterhuishouding wordt voor de verschillende functies (o.a. natuur en landbouw) op orde gebracht (= optimalisatie) door de aanleg van een nieuwe stuw ter plaatse van de Scheiddijk en het opheffen van stuw Mauribaan nabij de Batsdijk.

 • 1.

  Verbetering en herstel van de beheer- en onderhoudssituatie

De Baakse Beek wordt in het gehele traject (circa 3,3 km) hersteld en verbeterd, zodat het beheer en onderhoud van de watergang optimaal kan plaatsvinden.

De Baakse Beek is aan weerszijden voorzien van een smalspoor onderhoudspad (twee maal 1,5 meter in eigendom). Via een kavelruil is grond verworven voor een doorgaand 4 meter breedspoor onderhoudspad langs de rechteroever van de beek. Het smalspoor onderhoudspad langs de linkeroever wordt ingericht als natuurvriendelijke oever.

 

Op basis van praktijkkennis en gemeten dwarsprofielen blijkt dat de maaipaden en de taluds in slechte staat verkeren (ingezakt, weggespoeld). De onderhoudspaden zijn niet veilig begaanbaar voor onderhoudsmachines. De schadeomvang maakt herstelwerk op korte termijn noodzakelijk. Ook wordt de watergang gebaggerd tot de bodem van het leggerprofiel.

 

Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:

 

http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

 

Op het ontwerp-projectplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het projectplan is ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

 

    

Beroep

Tegen dit projectplan kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

 • 1.

  belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

 • 2.

  belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

  

Meer informatie

 

Wilt u meer weten over het projectplan? Dan kunt u contact opnemen met de heer R. (Ronald) Stapelbroek, hij is bereikbaar onder telefoonnummer +31314369582 en via e-mail r.stapelbroek@wrij.nl

 

Naar boven