Kansen voor energie uit waterkracht

Wie energie uit waterkracht wil opwekken in de Achterhoek of Liemers, kan dit het beste doen bij één van de negen stuwen in de Berkel en de Oude IJssel. Waterschap Rijn en IJssel heeft de kansen in kaart gebracht voor energie uit waterkracht in de beken en rivieren in haar werkgebied. Hiermee wil zij marktpartijen en particulieren de kans geven om duurzame energie op te wekken op eigendommen van het waterschap. Geïnteresseerden kunnen vanaf 7 oktober 2016 voorstellen indienen.

 

Uit het onderzoek naar potentiële locaties voor energie uit waterkracht komen negen stuwen naar voren: vier in de Oude IJssel en vijf in de Berkel. Op deze locaties is er voldoende verval (hoogteverschil) en voldoende wateraanbod op lange en/of middellange termijn. Het is wellicht mogelijk om ook bij de iets kleinere stuwen in andere beken energie op te wekken. Het is aan de initiatiefnemer om af te wegen of een (al dan niet tijdelijke) installatie interessant is. Het waterschap beoordeelt de aanvragen en de uiteindelijke plannen. Uiteraard staat voorop dat het waterschap het waterpeil en het watersysteem goed kan blijven beheren.

 

Energieneutraal

Het waterschap wil 100% energieneutraal worden en zet daarom in op het opwekken van duurzame energie op en om haar eigendommen. Energie uit zon, wind, waterkracht en vergisting (biogas) zijn allemaal opties. Voor energie uit waterkracht stelt het waterschap nu haar watergangen ter beschikking aan initiatieven van derden en biedt zij kennis en advies aan.

 

Aanmelden

Geïnteresseerde partijen kunnen via een eenvoudige procedure aangeven waar, hoe en voor hoe lang zij een waterkrachtcentrale willen ontwikkelen. Het waterschap beoordeelt de ingediende informatie op juistheid en volledigheid. De partij die als eerste de juiste en volledige informatie heeft ingediend, mag een plan van aanpak uitwerken. Als dit goed onderbouwd en reëel is, gaat het waterschap een overeenkomst met die partij aan.

 

De kansenkaart en de uitgebreide spelregels staan op de website www.wrij.nl/waterkracht.

 

Naar boven