Bekendmaking vijfde wijziging Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010;

 

Het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta;

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur over de vaststelling van het Treasurystatuut 2016 van 21 juni 2016, met nummer 16IT023878;

gelet op artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

VIJFDE WIJZIGING DELEGATIEBESLUIT WATERSCHAP BRABANTSE DELTA 2010

 

Artikel I

Het Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010 wordt als volgt gewijzigd:

  • A.

    Aan artikel 2, wordt een nieuw artikel toegevoegd luidende:

    • 14.

      het aangaan van geldleningen, kasgeldleningen, rekening-courantovereenkomsten en het uitzetten van geldmiddelen.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Vijfde wijziging Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2016,

De dijkgraaf

 

De secretaris-directeur

Mw ir. ing. C.P.M. Moonen

 

ir. H.T.C. van Stokkom

Naar boven