Bekendmaking vierde wijziging Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010

 

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;

 

overwegende dat:

 • -

  binnen de Commissie voor georganiseerd overleg op 27 november 2015 en op 25 februari 2016 aanpassingen aan het Generiek sociaal statuut waterschap Brabantse Delta 2013 zijn overeengekomen;

 • -

  om doelmatigheidsoverwegingen het gewenst is het generiek sociaal statuut door het dagelijks bestuur te laten vaststellen of wijzigen in plaats van door het algemeen bestuur;

 • -

  waterschap Brabantse Delta met ingang van 1 januari 2016 een generiek functieboek heeft ingevoerd;

 

gezien:

 • -

  het rapport Procesevaluatie statusbepaling en beleidsvoornemen Sterk in je Werk;

 • -

  het voorstel van het dagelijks bestuur van 15 maart 2016 om het Generiek sociaal statuut waterschap Brabantse Delta, versie 20 april 2016, nummer 15IT032629 vast te stellen;

 

gelet op de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel, versie 1 januari 2016;

 

B E S L U I T :

 

 • I.

  het Generiek sociaal statuut waterschap Brabantse Delta 2013 te wijzigen en vast te stellen conform het bij dit besluit behorende Generiek sociaal statuut waterschap Brabantse Delta, versie 20 april 2016;

 • II.

  het Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010 als volgt te wijzigen:

  aan artikel 2 wordt een nieuw lid toegevoegd luidende:

  13. het vaststellen of wijzigen van het generiek sociaal statuut.

 • III.

  het onder II genoemde besluit wordt aangehaald als “Vierde wijziging Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010”;

 

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 20 april 2016,

De dijkgraaf

 

De secretaris-directeur

Mw ir. ing. C.P.M. Moonen

 

ir. H.T.C. van Stokkom

Naar boven