Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2016, 6992Overige overheidsinformatieStart inspraak ontwerp partiële herziening van het peilbesluit Langbroekerwetering, (Kolland)

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat de inspraak van de ontwerp partiële herziening van het peilbesluit Langbroekerwetering (2008), voor landgoed Kolland van start gaat. De partiële herziening heeft geen betrekking op de andere peilgebieden binnen het gebied van de Langbroekerwetering.

Het doel van de wijzigingen is om in de begrensde Natura 2000 gebieden van landgoed Kolland de waterbeheersing optimaal af te stemmen op het behoud van de waardevolle Essenhakhout-stoven en het verbeteren van de afwatering van de agrarische percelen. Hiervoor wordt een scheiding aangebracht tussen de natuurgebieden en de gebieden met een agrarische functie.

Vanwege bovenstaande wijzigingen worden andere waterpeilen en een ander peilbeheer voorgesteld dan de huidige waterpeilen zoals vastgesteld in het peilbesluit

Inzien stukken

U kunt het ontwerp gedeeltelijke herziening van het peilbesluit van 30 augustus t/m 11 oktober 2016 inzien op:

- het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur;

- ook kunt u kijken op de website van het waterschap www.destichtserijnlanden.nl/actueel/bekendmakingen.

 

Inspraak

Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden, een inspraakreactie indienen op het ontwerp van de gedeeltelijke herziening. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten. Het college van het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop de inspraakreactie in de partiële herziening van het peilbesluit wordt verwerkt.

Meer informatie

Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met mevrouw C. Wijnen, projectleider, tel. (030) 209 71 52, e-mail wijnen.c@hdsr.nl

  

Houten, 30 augustus 2016