Verleende watervergunningen

Periode: 15 tot en met 31 juli 2016

Watervergunning voor: het aanleggen van drie uitstroomvoorzieningen en een bovengrondse uitstroom io watergang Molenbeek

Locatie: Honigkamp 2 Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-52985

Datum bekendmaking besluit: 19 juli 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een kabel in de buitenbeschermingszone van de waterkering en het plaatsen van een boogzinker

Locatie: Renbaan 52 Aerdt

Zaaknummer WRIJVERG-2-53570

Datum bekendmaking besluit: 19 juli 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een kabel in de kern- en beschermingszone van watergang Boven Slinge

Locatie: Landstraat-Misterweg Bredevoort

Zaaknummer WRIJVERG-2-48539

Datum bekendmaking besluit: 21 juli 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een KPN telecomkabel binnen de kern- en beschermingszone van waterkering Tolkamer

Locatie: tussen Europakade 10 en Hoofdstraat 26 Tolkamer

Zaaknummer WRIJVERG-2-53842

Datum bekendmaking besluit: 21 juli 2016

 

Watervergunning voor: het uitbreiden van twee terrassen van het informatiecentrum Slag om Arnhem

Locatie: Rijnkade Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-54292

Datum bekendmaking besluit: 27 juli 2016

 

Watervergunning voor: het verwijderen van een dijkkruising gasleiding uit de kern- en beschermingszone van Regionale Waterkering Boterdijk

Locatie: Boterdijk 24 Tolkamer

Zaaknummer WRIJVERG-2-54351

Datum bekendmaking besluit: 27 juli 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een brug over watergang Beusbergerwatergang

Locatie: Grotegoorsdijk 1 Markelo

Zaaknummer WRIJVERG-2-54234

Datum bekendmaking besluit: 28 juli 2016

 

Watervergunning voor: het met zwaar materieel gebruik maken van de waterkering en uitvoeren van werkzaamheden binnen de kern- en beschermingszone

Locatie: Bronsbergen 22

Zaaknummer WRIJVERG-2-53307

Datum bekendmaking besluit: 28 juli 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een brug over watergang Inlaatleiding Schipbeek-Bolsbeek

Locatie: Kooidijk 4B Markelo

Zaaknummer WRIJVERG-2-54231

Datum bekendmaking besluit: 28 juli 2016

 

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

 

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven