HDSR - Ontwerp watervergunning Gemeente Utrecht HOV voor het onttrekken van grondwater en lozen van bronneringswater, aan de Koningin Wilhelminalaan (tussen het 5 Meiplein en Anne Frankplein) en de Overste Den Oudenlaan- Utrecht -(code GWO_LOZ_1041296)

Het waterschap is plan een vergunning te verlenen aan de Gemeente Utrecht HOV voor het onttrekken van grondwater en voor het realiseren van de HOV Zuidradiaal Z80 voor het tracé aan de Koningin Wilhelminalaan, tussen Anne Frankplein tot 5 Meiplein en aan de Overste Den Oudenlaan in Utrecht, kadastrale gemeente Utrecht, sectie R, nummers 0203, 0678 en 1157 en sectie S, nummer 2135:

  • 1.

    Gedurende 13 maanden maximaal 190 m3 per uur, 4.600 m3 per etmaal, 137.000 m3 per maand, 410.000 m3 per kwartaal en 520.000 m3 grondwater in totaal te onttrekken op basis van artikel 3.10 van de Keur.

  • 2.

    Gedurende 13 maanden maximaal 190 m3 grondwater per uur te brengen in het oppervlaktewaterlichaam langs de Johannes Beenlaan (PN01219) en de Koningin Wilhelminalaan (PN01414), op basis van artikel 3.9 van de Keur.

  • 3.

    Tijdelijke lozingsconstructies aan te leggen in de oppervlaktewaterlichamen langs de Johannes Beenlaan (PN01219) en de Koningin Wilhelminalaan (PN01414), op basis van artikel 3.3, lid 1 van de Keur.

 

Ter inzage

U kunt de ontwerpvergunning en bijbehorende stukken inzien van 9 augustus 2016 tot en met 19 september 2016 bij:

- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur;

- Gemeente Utrecht, Stadsplateau 1 te Utrecht, elke werkdag van 9.00 – 17.00, telefoon (030) 28 46 00; (alleen op aanvraag) bij het Informatiecentrum Gemeente Utrecht.

 

Zienswijze

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum uw zienswijze indienen. Voor meer informatie en het indienen van een zienswijze kijkt u op onze website: http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende vergunning/zienswijze/.

 

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en

handhaving, telefoonnummer (030) 634 5889. Of kijk op onze website: http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

  

 

Houten, 08 augustus 2016

Naar boven