HDSR wijzigingsbeschikking watervergunning voor een onttrekking van grondwater en het lozen van grondwater in het oppervlaktewaterlichaam de Kruisvaart - Jaarbeursplein - Utrecht - (code WIJZ_GWO_1061417)

Het waterschap heeft op grond van de waterwet een wijzigingsvergunning verleend voor het onttrekken van grondwater voor de aanleg van Parkeergarage Jaarbeursplein en de aanleg en verwijdering van riolering. Op locatie Jaarbeursplein Utrecht.

De vergunning wordt verleend om:

  • .

    Gedurende 219 dagen verspreid over een periode van een jaar maximaal 314 m3 per uur, 6.043 m3 per etmaal, 131.000 per maand en 415.000 m3 grondwater in totaal te onttrekken aan het Jaarbeursplein te Utrecht, kadastraal bekend als gemeente Catharijne, sectie D, nummer 10308, op basis van artikel 3.10 van de Keur;

  • .

    Gedurende 219 dagen verspreid over een periode van een jaar maximaal 314 m3grondwater per uur te brengen in het oppervlaktewaterlichaam de Kruisvaart op basis van artikel 3.9 van de Keur”

 

De wijzigingsvergunning met kenmerk 1098403 van 3 augustus 2016 is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

 

 

Stukken inzien

U kunt de aanvraag, de vergunning en de daarbij horende stukken inzien van 4 augustus 2016 tot en met 14 september 2016 bij: - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur;

- Gemeente Utrecht, Stadsplateau 1 te Utrecht, alleen op afspraak, telefoon (030) 286 46 00.

 

Beroep

Bent u belanghebbende? U kunt dan beroep aantekenen tegen de definitieve vergunning bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U heeft hiervoor de tijd tot en met 14 september 2016. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site voor de precieze voorwaarden. Voor inlichtingen over de procedure en de kosten kunt u zich wenden tot de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, telefoonnummer (030) 223 30 00.

 

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 634 57 91.

 

 

Houten, 3 augustus 2016

Naar boven