Voor inspraak te inzage: Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Rijn en IJssel 2017

 

Het dagelijks bestuur van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat het in zijn vergadering van 19 juli 2016 heeft besloten het algemeen bestuur voor te stellen de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Rijn en IJssel 2017 vast te stellen.

 

Voordat het algemeen bestuur de wijziging van Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Rijn en IJssel 2017 vaststelt ligt het ontwerp gedurende zes weken met een toelichting ter inzage op het kantoor van waterschap Rijn en IJssel. U vindt het ontwerp van de verordening met de toelichting ook als bijlage bij deze bekendmaking (zie onder Externe bijlagen). Het algemeen bestuur neemt op 8 november 2016 een besluit over de vaststelling van de verordening.

 

Terinzagelegging

De ontwerp verordening ligt met ingang van heden gedurende zes weken ter inzage op het kantoor van het waterschap aan de Liemersweg 2 te Doetinchem. De ontwerp verordening is in te zien op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Verder is de ontwerp verordening en de toelichting gedurende dezelfde periode te lezen op en te downloaden van de website van het waterschap: www.wrij.nl.

 

Indienen zienswijzen

Ingezetenen en overige belanghebbenden kunnen schriftelijk een zienswijze indienen. Zienswijzen kunnen worden ingediend gedurende de periode van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen moeten gestuurd worden aan het dagelijks bestuur van waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC te Doetinchem.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het algemeen bestuur de verordening definitief vast. Zodra de verordening definitief vastgesteld wordt zal dit in het Waterschapsblad bekend gemaakt worden.

 

Naar boven